Organizační tým klubu Klíček

Organizační tým klubu Klíček

Rodinný klub Klíček je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem rozvoje aktivit občanů města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to především ve staroboleslavské části města. Zaměstnanci a členové spolku mají celou řadu zkušeností jak v oblasti vzdělávání, výchovy, ekovýchovy, vedení zájmových kroužků a také řízení projektů či psychologie, a hlavně jim nechybí nadšení pro práci s dětmi. Dětský klub by se rád profiloval pozitivním vztahem dětí k přírodě a svému okolí, především formou aktivních prožitků a vlastními zkušenostmi. Dětský klub Klíček je certifikovaný lesní klub a je členem Asociace lesních mateřských škol.

Bc. Kristýna Paříková - předseda spolku od r. 2018 - koordinace klubu, DS, klubu Letokruhy

Vystudovala FFUK obor Andragogika a personální řízení. Tomuto oboru se profesně věnovala 6 let. Při své práci a svém rodinném životě se věnuje pořádáním různých akcí pro veřejnost (sportovních a kulturních akcí).  Je akreditovanou sportovní lektorkou. Od roku 2013 kdy se z Neratovic přestěhovala do Brandýsa, je aktivní členkou klubu Klíček díky svým dvěma synům. Druhý syn již nyní navštěvuje základní školu ZáŠkolu, která svým přístup pokračuje ve šlépějích Klíčku. V rámci své činnosti v Klíčku si doplnila své vzdělání kurzem MAMA od ZDRSem a kurzem chůvy od Asociace lesních MŠ. Dále absolvovala týdenní vzdělávací program od ASLMŠ s název Letní škola. Má ráda cestování, přírodu a konání věci, které jsou smysluplné a mají pozitivní vliv na náš život a přírodu kolem nás.  

Mgr. Milan Zuna Ph.D – zakladatel a předseda spolku 2012- 2018 – koordinace klubu

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru hospodaření s přírodními zdroji a Geochemie životního prostředí. Od roku 2006 se podílí na vytváření a auditování systémů environmentálního managementu českých škol. Zkušenosti z práce s dětmi: dětské tábory, tábory pro děti s kombinovaným postižením, kantor environmentálních programů, spolupráce s ekologickou organizací TEREZA na projektu Ekoškola, spolupráce na projektu Zelená univerzita, vedení dětských kroužků. Více jak 8 let pracoval se systémy environmentálního managementu. Absolvoval kurz pro lesní mateřské školy. Má zkušenosti s vedením neziskových organizaci – OS občanů BnL, fotoklubu BrandoBol. V současné době pracuje jako odborný vědecký pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Vedl kroužek Mladého vědce a tábory v Klíčku. Krom toho všeho se rád toulá po horách,leze na skály, fotografuje a mnoho dalšího na co nemá už čas:o).

Bc. Petra Zunová – místopředseda, koordinace spolku a DS, PR

Po gymnáziu vystudovala obor ergoterapie na 1. Lékařské fakultě UK. 5 let má praxi na rehabilitačním oddělení na Psychiatrické klinice VFN, (součástí je i dětský stacionář). Součástí profese je vedení skupinových i individuálních terapií využívající krom jiné i výtvarné, kreativní tvorby a práce s hlínou. Má několikaleté zkušenosti s vedením letních táborů nejen pro zdravé, ale i pro děti s kombinovaným postižením. Absolvovala různé kurzy výtvarných technik. Kurz Respektovat, být respektován a kurz pro lesní mateřské školy a kurz MAMA od ZDRSemu. V roce 2018 Letní školu pro pedagogy LMŠ od ALMŠ, byla na několikakadenní exkurzi po LMŠ v Německu. Od září 2013 vedla lesní klub pro maminky s dětmi, dopolední klub Poupata a tábory pro dívky v Klíčku. Zajímá se o alternativní vzdělávání a výchovu dětí. Obdivuje a zkoumá přírodu, učí se její přirozenosti a síle. Sbírá bylinky, vaří a tvoří hlavně z přírodnin. Ráda oživuje naše tradice a zvyky a vymýšlí akce pro děti. Všude kde je, je i mladší syn František. Starší Vojtíšek je v domacím učení a navštěvuje komunitní školu Mandala. Nyní je její snahou rozšíření nabídky vzdělání i v možnosti druhého stupně ZŠ v inovativním duchu. 

 

Mgr. Aneta Skaláková lektor Lístky – lektor environmentálních programů

Pedagogické vzdělání získala na Přírodovědecké fakultě v oboru učitelství biologie. Se vzděláváním dětí a mládeže má celou řadu zkušeností především jako pedagog, vedoucí vzdělávacích programů a lektor ekovýchovy pro předškoláky v ZOO Hodonín. V neziskovém sektoru působila jako pedagog volného času v MDDM v Uherském Hradišti. Na přírodovědném centru učila a vytvářela environmentální výukové programy pro všechny věkové kategorie i pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Vedla celou řadu zájmových kroužků a výukových programů pro předškolní děti, např. klub dětí a maminek, angličtina, tanec, přírodovědný kroužek, dinosauři atd. Podílela se na výuce na školách v přírodě. Organizační zkušenosti má jako hlavní vedoucí letních táborů a organizací osvětových akcí a projektových dnů se zaměřením na přírodu a životní prostředí (např. Dny Země, Dny stromů, Dny bez aut aj). Absolvovala letní školu pro lesní pedagogy a kurz Respektovat a být respektován. V Klíčku je hlavním pedagogem od roku 2013. Kromě toho vytváří a vede přes 20 environmentálních programů a projektové soutěže z grantů EVVO pro MŠ a ZŠ. Publikuje vzdělávací a pedagogickou literaturu. Např. Nejlepší hry z lesních školek

Naďa Votrubová – lektor  - Lístky

Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou v oboru vychovatel se zaměřením na estetiku. Praxi získala jako vedoucí oddělení estetiky v domě dětí a mládeže v Čelákovicích, především při zajišťování výtvarných, divadelních, literárních, pěveckých a tanečních soutěží. Vztah ke knihám a umění získala jako knihovnice městské knihovny. Má celou řadu zkušeností při vedení a organizování dětských táborů. Získané zkušenosti uplatnuje při tanečních a pohybových hrách, zahrádkaření s dětmi, poznávání přírody, osvojování říkanek a rozvíjení vztahu ke knihám a umění, vede keramiku pro děti. Absolvovala kurz Tvoříme společně. Jako pedagog působí v Klíčku v Lístkách od roku 2013. 

Petra Gregorová Šebková - lektorka v klubu Poupata

Po absolvování  SOŠ zahradnické Mělník, působila jako aranžérka. Poté přešla do rodinné firmy. Po mateřské dovolené ji to stále více táhlo k dětem. Ráda organizuje program pro děti i dospělé. Po absolvování kurzu Chůva pro děti, začala pracovat v Klíčku. Ráda cestuje, zajímá se o ekologii, životní prostředí, zdravý životní styl o tradice a okrajově  i o psychologii. Hraje divadlo v ochotnickém spolku Klika. Absolvovala kurz ZDRSem a kurz chůvy. Nyní studuje pedagogickou školu. Dva roky byla lektorkou v DS Lístky.

Mgr. Kateřina Přeučilová  – lektor - pedagog, logopedie, Elkonin, předškolní příprava - Hejného metoda 

 (velmi) speciální pedagožka a amatérská experimentální zahradnice. V Klíčku lektorka ve skupině Kvítka, kroužek logopedie a trénink jazykových schopností dle Elkonina. Po několikaletém působení na speciálních školách (rehabilitační třída, logopedická třída), rodičovských dovolených (Dan a Bětka) a krátkém nahlédnutí do základní školy, jsem vyrazila alternativní stezkou směr Klíček, kde není nouze o dobrodružství. Inspiraci  hledám leckde, i na letních školách pro pedagogy (letos v Poděbradech: živá zahrada, Elkonin, Hejného matematika, košíkaření). Hlavní pedagogický cíl: aby děti věděly, proč je dobré netrhat broučkům nožičky.

Michaela Dědečková – lektor Kvítka

Pedagogickou praxi s dětmi získala jako učitelka v mateřské školce pro zrakově postižené, kde působila více jak 2 roky. Další 2 roky působila ve stacionáři pro autistické děti. Organizační dovednosti má především z oddělení mezinárodních vztahů ČT. Vztah a znalosti o životním prostředí a jeho ochraně pochází z rodinné firmy, která se specializuje na měření radonu, kde částečně pracuje. V roce 2012/2013 byla lektorkou v klubu Lístky. Poté v klubu Poupata. Nyní je pedagogem v klubu Kvítka.

Zuzana Zajoncová – lektor Kvítka

Po absolvování SOŠ Mills v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika působila v ZŠ a MŠ v Sojovicích. Po absolvování řady vzdělávacích kurzů jí vítr zavanul k nám do Klíčku. Je matkou dvou dcer, ráda cestuje, zahradničí a cvičí jógu. Nyní je lektorkou v klubu Kvítka.

Jana Lindenthalová - lektorka klubu Poupata

Posledních 6.5 let jsem byla matkou na plný úvazek. Snažila jsem se a dělám to stále vychovávat své děti s respektem a kladným vztahem k přírodě a všemu živému a učit je zdravému, ne konzumnímu životnímu stylu.

Po maturitě a 8mi leté praxi v SPT Telecom jsem odjela poznávat svět, jiné lidi a rozdílné kultury a strávila jsem 8let ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Španělsku a to byla ta nejúžasnější škola života.

V zahraničí jsem pracovala převážně jako sociální pracovnice v domově seniorů a nějakou dobu i jako managerka v kavárně.

Nyní, po mateřské dovolené začínám novou éru ve svém životě, jsem moc ráda že zrovna v Klíčku, již druhým rokem. Absolvovala kurz MAMA od ZDRSem a kurz chůvy od Asociace lesních MŠ.

Kateřina Klauzová - lektor DS Lístky, lesní klub Letokruhy

V současné době studuji Pedagogiku na FF UK. Mám mnoholeté zkušenosti jako skautská vedoucí. Skauting mě v mém životě velmi ovlivnil a obohatil. Jak vztahem a úctou k přírodě, lidem, okolí, tak i v hledání a respektování vyšších životních hodnot než materiálních.  Absolvovala jsem kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Miluji přírodu, pohádky a nekonečnou dětskou fantazii. Zajímám se o alternativní způsoby vzdělání a o specifika poslání učitele v současné době, což je i předmětem mého současného studia.

Petr Pištěk - lektor, koordinátor - lesní klub Letokruhy

Jsem vystudován na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad – obor humanitní. Na Pedagogické fakultě Hradec Králové jsem docházel 2 semestry  v oboru Politické vědy. Anglický, německý a polský jazyk, používám v mezinárodním styku. Od roku 1999 vlastním Živnostenský list v oboru : Pořádání kulturních a společenských akcí. Souběžně s pořadatelstvím  výstav, festivalů, koordinaci tvorby uměleckých děl pro veřejný sektor, přednášek, nahrávání knih pro nevidomé, vzdělávání pořadatelů v organizaci akcí, moderování  - mám profesní zkušenosti rozmanité: od skladníka, zahradníka, vychovatele, scénaristy, režiséra, herce a loutkoherce, přes manažera, po produkčního - v oblastech kultury. Jako produkční jsem spoluvytvořil řadu festivalů a 19 divadelních her.  Tvořím na klíč scénáře Dětských dnů a moderuji je.V posledních 15 letech působím v základních a mateřských školách coby loutkoherec – to je má hlavní živnost jako OSVČ. V současnosti učím sedmým rokem děti a dospělé herectví v Hálkově městském divadle v Nymburce. Učil jsem v Mš Loučeň, kde jsem také vedl dramatický kroužek pro Zš. Učil jsem děti divadlu a loutkoherectví  v Dětském domově v Býchorech.Jsem aktivní filosof a psycholog. Jsem dobrotivý a pracovitý člověk. Mám rád humor. Ve svém volném čase se věnuji svým dětem, politice, cestování, sportu, historii  a literatuře. Pečuji v systému střídavé péče o své dvě děti ( Světlu a Diviše ). Hledám a respektujivyšších životní hodnoty než materiální.  Absolvoval jsem kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Miluji přírodu a pohádky.

Bc. Aneta Menoušková - lektorka - lesní klub Letokruhy

Zajímám se o "alternativní" výchovu dětí, jelikož mně samotné to vlastně nepřijde ani tak alternativní, jako spíš přirozené.

Ráda si hraju v přírodě a vyprávím pohádky. Nejsem velkým příznivcem moderních technologií, ale naučila jsem se s nimi pracovat, jelikož nám mohou i dobře pomáhat. Na jaře jsem si udělala i nějaké kurzy v této oblasti, ale také v oblasti prezentačních dovedností. V minulosti jsem působila jako vedoucí na příměstském táboře, kde jsem plánovala i veškeré aktivity pro děti a tato část práce mě také velmi baví. S PR, plánováním a koordinací různých událostí mám také své zkušenosti.

Miluji a ctím přírodu, spím ráda sama v lese. Stále pracuji na svém osobním i duchovním rozvoji, momentálně intenzivně na rozvíjení svého hlasového potenciálu - vědomé práci s hlasem a dechem u Moniky Obermajerové. Čekají mě Rodinné konstelace a od října nastupuji na víkendové studium Celostní medicíny. Celostní pohled na člověka je to, co mě velmi zajímá, zejména psychosomatika a fytoterapie. Ráda sbírám a zpracovávám bylinky, také se stále učím něco nového o stromech a jejich životě... Jsem kreativní osobou, která ráda maluje, čte, píše básně a příběhy a patlá si z keramiky. Na kroužek keramiky a výtvarné výchovy jsem chodila téměř celou základní školu.

Vše, co mě zajímá, se točí kolem přírody, umění, duchovním nauk, vzdělávání a rozvoje...

Velmi ráda bych svou radost z přírody a své dovednosti předávala i těm malým tvárným bytostem. Mým snem je, aby svět byl lepším místem k žití, plný vědomých lidí. Práce s dětmi je pro mě něco skutečného, obohacujícího a velmi veselého.

MgA. Monika Jochová - lektorka klubu Semínka, Poupata, Letokruhy

Vystudovala jsem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor multimédia a design se zaměřením na průmyslový design. Zajímám se o umění, tvůrčí práce a fotografování, kterému jsem také věnovala 3 roky studia na Pražské fotografické škole. Můj čas strávený v temné komoře, kde jsem si vyvolávala své vlastní černobílé filmy a fotografie, byl jeden z mých nejzajímavějších. Co mě však v životě nejvíce poznamenalo, byla Šumava, kde jsem trávila své dětství a kam se stále ráda vracím doteď. Díky tomu mám velký vztah k přírodě a právě sem do přírody jsem zasadila tvořivé kroužky pro děti, které jsem sama vedla. Smyslem bylo tvoření v přírodě z přírodních a recyklovaných materiálů. Jsem kreativní, aktivní, energická a práce s dětmi mě velmi baví. Dokážu se vcítit do jejich světa, odhadnout témata, která je zajímají a ty pak převést na hravou formu, která je rozvíjena naší společnou fantazií. Ráda cestuji a poznávám méně frekventovaná místa. Líbí se mi chůze na boso, která dává člověku více volnosti a prožitků. Svět se snažím vnímat všemi smysly za jakéhokoliv počasí a ročního období. Zajímám se o alternativní vzdělávání, ekologii a architekturu z přírodních materiálů. Také si ráda vychutnávám svou vlastní vypěstovanou zeleninu, ovoce a upečené dobroty.

 

 

RADA spolku od9/2018

Bc. Kristýna Paříková - Předsedkyně spolku

Bc. Petra Zunová - místopředsedkyně

Mgr. Milan Zuna PhD.

Lucie Valentová 

Mgr. Michal Calta