Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou realizovány spolkem – Rodinný klub Klíček z.s., který vznikl především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi, slaďování rodinného a pracovního života. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Lektoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností s vedením neziskových organizací, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí (např. dětské tábory, přednášky, kurzy). Všichni lektoři mají odpovídající vzdělání pro vedení dětí v dětských skupinách

Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro udržitelný rozvoj dále.

Rodinný klub Klíček v roce 2018 se stal Certifikovaným lesním klubem od ALMŠ.

Dětské skupiny Lístky a Kvítka jsou zaregistrovanými dětskými skupinami u MPSV a podpořeny ESF - OP Zaměstnanost

 

Dětský klub Klíček _2 (Lístky)_DS2

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8:00 - 16.30h)

Provoz DS je podpořen z ESF - OP Z, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016469

legenda: lístky už mají svůj tvar i barvu, každý je jedinečný, společně tvoří korunu stromu

Děti: dovedou spolupracovat ve hře i v práci a komunikovat v kolektrivu

Provozní řád ZDE

Plán výchovy a vzdělávání ZDE

Ceník ZDE

Přihláška ZDE

------------------------------------

Dětský klub Klíček _1 (Kvítka)_DS1

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8-16.30h)

Číslo učtu: 2500570033/2010, Fio banka, Praha 1

Provoz DS je podpořen z ESF - OP Z, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016468

Provozní řád ZDE

Plán výchovy a péče ZDE

Ceník ZDE

Přihláška ZDE

 

Dětská skupina (DS): V rámci přijaté dotace EFS byla vytvořena DS pro 12 dětí, která je určena především pro předškolní děti a jejich přípravu na základní školu. Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. Více informací k Dětským skupinám naleznete ZDE

Podpora na vznik a provoz skupiny byla schválena během dubna-května 2016

Docházka: pro zachování stávající kvality vzdělávání a možnosti koncepčního vedení dětí, je vyžadována celodenní docházka.

Dětský klub Klíček _Lístky (DS2)  (8 – 16.30h) - celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

Dětský klub Klíček _Kvítka (DS1)  (8 – 16.30h) - celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

KRITÉRIA PŘIJETÍ – do DS budou přijímány děti podle kritérií, dotazníku a pohovoru do naplnění denní kapacity. Nutná podmínka přijetí všech dětí (i pokračujících) je doložení zaměstnání rodičů nebo aktivní hledání si zaměstnání. Nejpozději před zahájením docházky je nutné doložit jeden z následujících dokumentů.

Příspěvek: příspěvek rodičů za celodenní docházku 4100,- + stravné ve výši 80 Kč/den (oběd, svačinka, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná ESF ČR při MPSV za daných podmínek. Příspěvek se hradí měsíčně předem. V případě omluvy se vrací jen stravné.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva.

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře (následně Vám budou zaslány bližší informace).

 

Kde: Skupiny probíhají v prostorách staroboleslavské rezidence a jeho okolí. Jako zázemí slouží prostory rezidence (M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Program klubu probíhá v  prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody (Hluchov, Houštka, Proboštská jezera,...)

 

Dětský klub se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí

Základním principem dětského klubu je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.

Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.

 

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU DĚTSKÉHO KLUBU:

 • individuální přístup ke každému dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou
 • environmentální výchova dětí
 • denní pobyt v přírodě, otužování, 1 den/dopoledne v týdnu – lesní školka, pravidelné lesní dny, lesní týden aj.
 • aktivní zapojování děti i rodičů do péče o své okolí (životní prostředí, památky, město)
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • snižování ekologické zátěže klubu
 • podporování udržitelného rozvoje komunity
 • zapojení rodičů a dětí do provozu klubu – péče o květiny, úklid okolí, lokální projekty
 • péče o klubová zvířata / dohoda s místním chovatelem na pravidelných návštěvách
 • hudební výchova – hra na Orffovy nástroje, bubnování, rytmická cvičení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály
 • důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami ve městě (formou společných programů a akcí)
 • zapojení základních a středních škol formou programů, přednášek či při pomoci s údržbou areálu. Domníváme se, že společná spolupráce a sdílení zkušeností v našem městě chybí a rádi bychom se pokusili naplnit toto propojení
 • navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. pro občany našeho měst