Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou realizovány spolkem – Rodinný klub Klíček z.s., který vznikl především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi, slaďování rodinného a pracovního života. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Lektoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí.

Rodinný klub Klíček v roce 2018 se stal Certifikovaným lesním klubem od ALMŠ po titulu Školka blízká přírodě. Nyní v roce 2022 prošel recertifikací.

Dětské skupiny Lístky a Kvítka jsou zaregistrovanými dětskými skupinami u MPSV a čerpají příspěvek na provoz od 1.3.2022.

Plán výchovy a vzdělávání 

Vnitřní řád Lístkyvnitřní řád Kvítka

Ceník 2021-2022- částka za celotýdenní docházku (5 dní v týdnu) činí: 4100 Kč / měsíc (sleva sourozenec v DS 3800,-)

děti mladší věkové kategorie ( od 3 let do 31.8. po třetích narozeninách): 4000,-/ měsíc (dle normativu na provoz DS)

letní školkovné: 1.800 Kč / týden (z toho 500 Kč stravné) VS dle typu tábora, děti z veřejnosti - 2500,- ta týden (včetně stravy)

školkovné pro děti nad 3 roky - na školní rok 2022-2023 se zvyšuje, vzhledem k inflaci, zvýšením cen za energie a snížené výše dotace z MPSV ( 5900,-)

 

Dětská skupina Lístky

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:45 - 16.30h) celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

legenda: lístky už mají svůj tvar i barvu, každý je jedinečný, společně tvoří korunu stromu

Děti: dovedou spolupracovat ve hře i v práci a komunikovat v kolektivu

 

------------------------------------

Dětská skupina Kvítka

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8-16.30h) celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

 

Dětská skupina (DS): V rámci přijaté dotace EFS byla vytvořena DS pro 12 dětí, která je určena především pro předškolní děti a jejich přípravu na základní školu. Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. 

Podpora na vznik a provoz skupiny byla schválena během dubna-května 2016

Docházka: pro zachování stávající kvality vzdělávání a možnosti koncepčního vedení dětí, je doporučována celodenní docházka.

KRITÉRIA PŘIJETÍ – do DS budou přijímány děti podle kritérií, dotazníku a pohovoru do naplnění denní kapacity. Nutná podmínka přijetí všech dětí (i pokračujících) je doložení zaměstnání rodičů. Nejpozději před zahájením docházky je nutné doložit jeden z následujících dokumentů.

Příspěvek: příspěvek rodičů za celodenní docházku 4100,- + stravné ve výši 80 Kč/den (oběd, svačinka, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná MPSV za daných podmínek. Příspěvek se hradí měsíčně předem. Příspěvek bude od září 2022 navýšen.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva.

Kde: Skupiny probíhají v prostorách staroboleslavské rezidence a jeho okolí. Jako zázemí slouží prostory rezidence (M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Program klubu probíhá v  prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody (Hluchov, Houštka, Proboštská jezera,...)

 

Dětské skupiny se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí

Základním principem DS je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.

Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.

 

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU DĚTSKÉHO KLUBU:

 • individuální přístup ke každému dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou
 • environmentální výchova dětí
 • denní pobyt v přírodě, otužování, 1 den/dopoledne v týdnu – lesní školka, pravidelné lesní dny, lesní týden aj.
 • aktivní zapojování děti i rodičů do péče o své okolí (životní prostředí, památky, město)
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • snižování ekologické zátěže klubu
 • podporování udržitelného rozvoje komunity
 • zapojení rodičů a dětí do provozu klubu – péče o květiny, úklid okolí, lokální projekty
 • péče o klubová zvířata / dohoda s místním chovatelem na pravidelných návštěvách
 • hudební výchova – hra na Orffovy nástroje, bubnování, rytmická cvičení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály
 • důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami ve městě (formou společných programů a akcí)
 • zapojení základních a středních škol formou programů, přednášek či při pomoci s údržbou areálu. Domníváme se, že společná spolupráce a sdílení zkušeností v našem městě chybí a rádi bychom se pokusili naplnit toto propojení
 • navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. pro občany našeho měst