Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou realizovány spolkem – Rodinný klub Klíček z.s., který vznikl především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi, slaďování rodinného a pracovního života. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Lektoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí.

Rodinný klub Klíček v roce 2018 se stal Certifikovaným lesním klubem od ALMŠ po titulu Školka blízká přírodě. Nyní v roce 2022 prošel recertifikací.

Dětské skupiny Lístky a Kvítka jsou zaregistrovanými dětskými skupinami u MPSV a čerpají příspěvek na provoz od 1.3.2022.

Plán výchovy a vzdělávání 

Vnitřní řád Lístkyvnitřní řád Kvítka

Ceník 2022-2023- částka za celotýdenní docházku (5 dní v týdnu) pro děti nad 3 roky činí: 5900 Kč / měsíc (sleva sourozenec v DS 10%,-)

děti mladší věkové kategorie ( od 3 let do 31.8. po třetích narozeninách): 4000,-/ měsíc (dle normativu na provoz DS)

letní školkovné: 1.800 Kč / týden (z toho 500 Kč stravné) VS dle typu tábora, děti z veřejnosti - 2500,- ta týden (včetně stravy)

 

Dětská skupina Lístky

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:45 - 16.30h) celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

legenda: lístky už mají svůj tvar i barvu, každý je jedinečný, společně tvoří korunu stromu

Děti: dovedou spolupracovat ve hře i v práci a komunikovat v kolektivu

 

------------------------------------

Dětská skupina Kvítka

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:45 -16.30h) celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

 

Dětská skupina (DS): V rámci přijaté dotace EFS byla vytvořena DS pro 12 dětí. Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, standarty kvality, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. 

Podpora na vznik a provoz skupiny byla schválena během dubna-května 2016

Docházka: pouze celotýdenní celodenní docházka.

KRITÉRIA PŘIJETÍ – do DS budou přijímány děti podle kritérií, dotazníku a pohovoru do naplnění denní kapacity. Nutná podmínka přijetí všech dětí (i pokračujících) je doložení zaměstnání rodičů. Nejpozději před zahájením docházky je nutné doložit všechny potřebné dokumenty.

Příspěvek: příspěvek rodičů za celodenní docházku 5900,- + stravné ve výši 80 Kč/den (oběd, svačinka, pitný režim). 

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva.

Kde: Skupiny probíhají v prostorách staroboleslavské rezidence a jeho okolí. Jako zázemí slouží prostory rezidence (M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Program klubu probíhá v  prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody (Hluchov, Houštka, Proboštská jezera,...)

 

Dětské skupiny se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí

Základním principem DS je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.

Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.

 

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU DĚTSKÉHO KLUBU:

 • individuální přístup ke každému dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou
 • environmentální výchova dětí
 • denní pobyt v přírodě, otužování, 1 den/dopoledne v týdnu – lesní školka, pravidelné lesní dny, lesní týden aj.
 • aktivní zapojování děti i rodičů do péče o své okolí (životní prostředí, památky, město)
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • snižování ekologické zátěže klubu
 • podporování udržitelného rozvoje komunity
 • zapojení rodičů a dětí do provozu klubu – péče o květiny, úklid okolí, lokální projekty
 • péče o klubová zvířata / dohoda s místním chovatelem na pravidelných návštěvách
 • hudební výchova – hra na Orffovy nástroje, bubnování, rytmická cvičení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály
 • důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami ve městě (formou společných programů a akcí)
 • zapojení základních a středních škol formou programů, přednášek či při pomoci s údržbou areálu. Domníváme se, že společná spolupráce a sdílení zkušeností v našem městě chybí a rádi bychom se pokusili naplnit toto propojení
 • navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. pro občany našeho měst