Dětské skupiny - Lístky a Kvítka

motto: „ V propojení a úctě k přírodě a sobě navzájem“

Dětské skupiny jsou realizovány spolkem – Rodinný klub Klíček z.s., který vznikl především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi, slaďování rodinného a pracovního života. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Lektoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí.

Rodinný klub Klíček v roce 2018 se stal Certifikovaným lesním klubem od ALMŠ po titulu Školka blízká přírodě. V roce 2022 prošel recertifikací.

Dětské skupiny Lístky a Kvítka jsou zaregistrovanými dětskými skupinami u MPSV a čerpají příspěvek na provoz od 1.3.2022, ale fungují jako lesní kluby. Děti jsou venku za každého počasí, na zahradě, která drží titul "Ukázková přírodní zahrada" a má plaketu "Živá zahrada" a v blízkém okolí, kde se nachází lužní les a lesopark.

Více popsané v  ŠVP Klíček (např. pedagogická koncepce) 

Plán výchovy a vzdělávání 

Vnitřní řád Lístkyvnitřní řád Kvítka

Ceník 2023-2024 částka za celotýdenní docházku (5 dní v týdnu) pro děti nad 3 roky činí: 6000 Kč / měsíc (sleva sourozenec v DS 10%) 

děti mladší věkové kategorie ( od 3 let do 31.8. po třetích narozeninách): 4720,-/ měsíc (dle normativu na provoz DS)od září 2024 5000,-

letní školkovné: 2500 Kč / týden (z toho 500 Kč stravné) VS dle typu tábora, děti z veřejnosti - 3000,- za týden (včetně stravy)

 

Dětská skupina Lístky 

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:45 - 16.30h) celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

legenda: lístky už mají svůj tvar i barvu, každý je jedinečný, společně tvoří korunu stromu

Děti: dovedou spolupracovat ve hře i v práci a komunikovat v kolektivu

 

------------------------------------

Dětská skupina Kvítka (3-5 let)

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:45 -16.30h) celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

 

Dětská skupina (DS): V rámci přijaté dotace EFS byla vytvořena DS pro 12 dětí. Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, standarty kvality, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. 

Podpora na vznik a provoz skupiny byla schválena během dubna-května 2016.

Docházka: pouze celotýdenní celodenní docházka.

KRITÉRIA PŘIJETÍ – do DS budou přijímány děti podle kritérií, dotazníku a pohovoru do naplnění denní kapacity. Nutná podmínka přijetí všech dětí (i pokračujících) je doložení zaměstnání rodičů. Nejpozději před zahájením docházky je nutné doložit všechny potřebné dokumenty.

Příspěvek: příspěvek rodičů za celodenní docházku 6000,- + stravné ve výši 80 Kč/den (oběd, svačinka, pitný režim). 

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva. 

Kde: Dětské skupiny mají zázemí v památkově chráněných prostorách staroboleslavské rezidence - bývalém loveckém zámečku, který je uvnitř po rekonstrukci uzpůsobené DS (M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Celodenní celotýdenní program probíhá v prostorách s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody (Hluchov, Houštka, Ostrůvek, Proboštská jezera...)

 

Dětské skupiny se vztahem k sobě navzájem, přírodě a světu

Základním principem DS je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Výchovu a vzdělávání  zaměřujeme především na utváření vztahu ke světu. Výrazným prvkem je pěstování lidskosti, tolerance a porozumění sobě i druhým.

Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity jsou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.

Ve svém přístupu k dětem využíváme nenásilnou komunikaci, vědomý přístup, profesionalitu (autentičnost, vlastní dobré návyky..)  a pokoru. Na děti působíme a jednáme dle jejich vývojové úrovně a potřeb v souladu s potřebami skupiny, které je dítě součástí. Snažíme se o individuální porozumění dítěti. Vycházíme z postoje, že děti potřebují láskyplnou důslednost, jasnou a srozumitelnou komunikaci, jistotu, přijetí, participaci, bezpečí, lásku a klid. Součástí práce ve skupině je i osvojování společenských hodnot (hodnot naší ústavy – spravedlnost, tolerance, respekt, pluralita, spolupráce, laskavost, komunikace a  zásady slušného chování) a učí dobrým návykům a jejich uplatňování v sociálním procesu. Snažíme se být vždy dobrým příkladem.

Lektoři se snaží pro dítě připravit a upravovat prostředí, aby bylo jasné a bezpečné. Aby děti byly spokojené a šťastné. Usilujeme o dobré podmínky pro soužití dětí v kolektivu a posilujeme sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti. V  dětech tím podporujeme sebejistotu a sebeúctu.  Snažíme se, aby školka byla bezpečným prostorem, kde se děti mohou svobodně vyjádřit, a aby děti věřily v sebe a své schopnosti. Každý má prostor vyslovit svůj názor, ale učíme se naslouchat a respektovat názor druhých. Děti se učí za podpory lektora zvládat konfliktní situace. Snažíme se děti přivést k tomu, aby s druhým soucítily a dokázaly si uvědomit, jak se cítí ten druhý. V případě konfliktu děti nesoudíme, nehledáme viníky, pouze konstatujeme, co vidíme. Nejednáme z pozice moci dospělého. Lektor  je pro děti průvodce a rádce. Mnoho aktivit vzniká na základě podnětů od dětí, lektor je pouze dále rozvíjí. Úměrnou část dne vyplňuje program volná hra, kdy volný prostor musí dítě vyplnit samo.

 

navíc:

  • partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu
  • vedení k sounáležitosti s přírodou
  • environmentální výchova dětí
  • podporování udržitelného rozvoje komunity
  • zapojení rodičů a dětí do provozu klubu – péče o zahradu, organizopvání akcí, úklid okolí, lokální projekty
  • důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami ve městě (formou společných programů a akcí)
  • zapojení základních a středních škol formou programů či akcí do pomoci s údržbou areálu